Scopul general al funcţiei:

Contribuire la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către Consiliul raional şi preşedintele raionului.

 

Sarcinile de bază:

1.      Asigură suportul juridic al activităţii Consiliul raional prin reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa Consiliului raional, precum şi îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative.

2.      Efectuează expertiza juridică a proiectelor dispoziţiilor preşedintelui raionului şi deciziilor Consiliului raional.

3.      Elaborează de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni ale Consiliului raional propuneri de modificare sau abrogare a ordinelor, dispoziţiilor preşedintelui raionului ori deciziilor Consiliului raional.

4.      Pregăteşte de sine stătător sau în comun cu direcţiile, secţiile şi serviciile Consiliului raional avize asupra proiectelor actelor normative, parvenite în Consiliul raional.

5.      Vizează proiectele contractelor şi dispoziţiilor, prezentate pentru semnare preşedintelui raionului.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

La concurs se admit persoanele:

 

- cu studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului;

- cu abilităţidelucru cu documente, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare  eficientă, lucru în echipă;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

-          cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit şi cel puţin a unei limbi de circulaţie

internaţională.

 

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 29.01.2016

 

Telefon - /244/ 2-20-57 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Gheorghe V. Iosob – secretarul Consiliului raional

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1;

 

Bibliografia concursului:

 

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 768 – XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local;

-          Legea nr. 190 – XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-          Legea nr. 317 – XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 43

Ieri 70

Săptămînă 199

Lună 1180

Total 191380

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.