Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la elaborarea şi implementarea Strategiei raionale de protecţie socială a populaţiei prin promovarea politicii de stat în domeniul dat.

Sarcinile de bază:

1.  Coordonarea procesului de promovare a politicii de stat şi legislaţiei în domeniul protecţiei sociale a populaţiei;

2.  Coordonarea procesului de dezvoltare profesională a angajaţilor direcţiei;

3.  Conducerea (managmentul) Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

a) deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 

b) posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice:

StudiiSuperioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistenței sociale, managmentului, administraţiei publice, dreptului.

Experienţă profesională: 3 ani de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea managementului în domeniul asistenței sociale ;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi:abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi la stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 09.03.2021   ora 17:00

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018
 3. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008
 4. Codul Muncii al Republicii Moldovanr.154/2003

Acte normative în domeniul serviciului public:

 1. Legea integrității nr.82/2017
 2. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 3. Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
 4. Lege privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25/2008
 5. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 6. Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
 7. Legea nr.982/2000 privind accesul la informație
 8. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 9. Legea nr. 16 /2008 cu privire la conflictul de interese;
 10.  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

 Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Legea asistenței sociale nr. 547/2003;
 2. Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale;
 3. Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social;
 4. Legea nr.140/2013privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
 5. Legea nr.99/2010 cu privire la regimul juridic al adopției;
 6. Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;
 7.  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 8. Hotărîrea de guvern nr. 270/2014cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;
 9. Hotărîrea guvernului nr. 1413/2016 “pentru aprobarea Regulamentului cu privire la  modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport”;

Căutare pe site

Calendar

Mai 2021
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vizitatori

Azi 49

Ieri 69

Săptămînă 556

Lună 670

Total 188830

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.