La funcţia de director al instituţiei  de educaţie timpurie din s.Onişcani  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:   1)deţine cetăţenia Republicii Moldova;2)are studii superioare universitare;  3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani; 5)cunoaşte limba română; 6)este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;7)  nu are antecedente penale;  8) nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

     Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:   

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa 1 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 şi a modificărilor ulterioare;   2) copia actului de identitate; 3) copia actului/actelor de studii; 4) copia carnetului de muncă; 5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa 2 al Regulmentului; 6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei; 7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;   8) Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei  pentru 5 ani.

Candidatul  poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau  titlul  ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă  formarea  continuă, performanţele  profesionale  şi  manageriale demonstrate în  cadrul  concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile  didactice  şi  ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.    În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate”  ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Actele  pentru  participare la concurs se vor  prezenta la Primăria  comunei Onişcani , s. Onişcani, rl. Călărași, MD-4429

Persoana  responsabilă de oferirea  informațiilor  suplimentare: Elena Antoni , telefon de contact:  0244-35-236.  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.