Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Călărași.  

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Onișcani

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vărzăreștii-Noi – Pitușca

     Condiţiile de participare la concurs:

La concursul pentru ocuparea unei funcţii vacante sau temporar vacante poate participa orice persoană care întruneşte următoarele condiţii de bază:

  1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. deţine cetăţenia altor state, dar cu domiciliul în Republica Moldova;
  3. are studii superioare de licenţă şi/sau postuniversitare medicale – medicină de familie, studii de masterat în managementul sănătăţii publice / management organizational / management în administrare;

4)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

5)  are capacitate deplină de exerciţiu;

6)   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe

      baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare

      abilitate;

7)  nu are antecedente penale nestinse;

8)  are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în instituţiile medico-sanitare publice;

9) nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

La înscrierea pentru concurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:
       a) cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;

       b) copia actului de identitate;

       c) copiile diplomelor de studii universitare şi/sau postuniversitare;

       d) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

       e) copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care

           atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

        f)adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

        g) curriculumul vitae;

        h) cazierul judiciar;

        i) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă

            incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

        k) curriculum-vitae.

   

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web a Consiliului raional Călărași

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 14 octombrie 2018

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir 15

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 67

Ieri 75

Săptămînă 67

Lună 1196

Total 125337

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md