Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

REGULAMENTUL
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI RAIONAL CĂLĂRAȘI
T i t l u l I
CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL
Capitolul I
MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI


1. Prima şedinţă (de constituire) a consiliului raional se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier. Consiliul raional este legal constituit dacă sunt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.
Convocarea consilierilor consiliului raional în prima şedinţă (de constituire) a consiliului se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
Prima şedinţă a consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectându-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.
Lucrările primei şedinţe (de constituire) sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul Comisiei Electorale Centrale.
2. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
3. La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:
a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale;
b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;
c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate
4. După constituirea legală a consiliului raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.
Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.
Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.
Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.
Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.
Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor.
Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.
5. Consiliul raional alege din rîndul consilierilor preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi. Alegerea se face, la decizia consiliului, prin votul majorităţii consilierilor aleşi în condiţiile Legii privind administraţia publică locală.
Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.
Vicepreşedinţii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, conform procedurii prevăzute în condiţiile Legii privind administraţia publică locală.
În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rândul consilierilor.
6. Secretarul consiliului raional este numit de consiliul raional, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Concursul pentru ocuparea funcției de secretar al consiliului raional se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului raional. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către preşedintele raionului, în baza deciziei consiliului raional.
Secretarul consiliului raional este, concomitent, secretar al raionului.
Şefii de subdiviziuni din subordinea consiliului raional sunt desemnaţi prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rândurile persoanelor care au câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sunt desemnaţi de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.
Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.
7. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către consiliul raional în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

 

Capitolul II
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR
CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI


8. După constituire, consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.
Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexă.
9. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul raional, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
10. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
11. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sunt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sunt subordonate acestuia.

12. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
13. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui - de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.
Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.
Şedinţele comisiei, de regulă, sunt publice.
La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sunt membri ai acestei comisii.
Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.
Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.
14. Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului raional.
15. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul.
16. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul raional, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi - de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.
În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.
17. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;
b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării lor;
c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.
Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului raional, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.
18. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul raional şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
f) susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie;
g) aplică sancțiuni consilierilor care au lipsit nemotivat de la ședințele comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului raional sau stabilite de consiliu.
19. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:
a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.
Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului raional, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.
20. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
21. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în Regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
Extrasul din procesul-verbal al ședinței comisiei de specialitate, cu mențiunea de aplicare față de consilieri a sancțiunilor de ordin pecuniar, se transmite contabilului-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului pentru executare.
22. Președintele comisiei de specialitate poate aplica următoarele sancțiuni:
a) avertisment;
b) lipsirea de a lua cuvântul pe întreaga durată a ședinței comisiei de specialitate – pentru consilierii care nu respectă disciplina în cadrul ședinței.
23. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei. Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.


T i t l u l II
ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL
Capitolul I
ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI
ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI


24. Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.
Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna, acest fapt fiind consemnat în procesul-verbal al ședinței.
25. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului;
b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor "pro", "contra" şi a abţinerilor;
c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;
e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care este de competența consiliului;
f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulamentul, precum şi însărcinările consiliului.
26. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului raional, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sunt semnate de preşedintele nou-ales.
27. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.
Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:
a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor când consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor;
e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;
i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.
Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul Regulament, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.
Capitolul II
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR
28. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).
În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.
Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor raionului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.
29. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.18 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.
30. Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.
31. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.
Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului când consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.
În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvântul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvânt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
32. Preşedintele şedinţei permite oricând unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
33. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
34. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
35. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea Regulamentului, fiind în drept:
a) să cheme la ordine;
b) să retragă cuvântul;
c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
36. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertisment;
b) eliminarea din sala de şedinţe;
c) lipsirea de îndemnizația pentru participarea consilierului la ședința Consiliului raional în proporție de până la 100%.
Extrasul din procesul-verbal al ședinței consiliului raional, cu mențiunea de aplicare față de consilieri a sancțiunilor de ordin pecuniar, se transmite contabilului-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului pentru executare.
37. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba de stat sau în altă limbă utilizată pe teritoriul raionului. Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba de stat.

 

Capitolul III
ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII


38. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Președintele raionului este în drept să facă propuneri vizavi de elaborarea unor decizii. Preşedintele raionului poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.
39. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din aparatul preşedintelui raionului precum și subdiviziunile Consiliului raional vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.
40. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului sau la propunerea 1/3 din numărul consilierilor aleși, consemnându-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
41. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport.
Odată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.
42. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor Aparatului președintelui raionului, subdiviziunilor subordonate Consiliului raional şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.
Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către președintele raionului şi către consilieri cel târziu până la data şedinţei consiliului.

43. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul Aparatului președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional şi al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

 

Capitolul IV
PROCEDURA DE VOT


44. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.
Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal. Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau Regulament, se stabileşte o anumită modalitate.
45. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor:
Preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor "pro" şi "contra". Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul "pro" sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.
46. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele "pro", "contra" şi "abţinut".
Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.
47. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.
Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
48. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
49. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

 

Capitolul V
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 

50. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral preşedintelui raionului, vicepreşedintelui/vicepreședinților raionului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.
Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
51. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
52. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sunt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămâni, dacă legea nu prevede altfel.
Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
53. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

 

ANEXĂ
la Regulamentul privind constituirea
și funcționarea Consiliului raional Călărași

 

DOMENIILE DE ACTIVITATE
ÎN CARE SE POT FORMA COMISII DE SPECIALITATE


1. Agricultură şi industrie
2. Activităţi economico-financiare
3. Activităţi social-culturale, turism şi culte
4. Protecţia mediului, amenajarea teritoriului
5. Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă
6. Drept şi disciplină.
NOTĂ: În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate decide formarea comisiilor
de specialitate şi în alte domenii de activitate sau a unei comisii care să aibă drept obiect de activitate două
sau mai multe domenii.


Secretarul Consiliului raional Gheorghe                                              V. Iosob

Căutare pe site

Calendar

Iulie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vizitatori

Azi 108

Ieri 106

Săptămînă 977

Lună 2619

Total 287634

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md