Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la elaborarea şi implementarea Strategiei raionale de protecţie socială a populaţieiprin promovarea politicii de stat în domeniul protecţiei sociale a persoanelor în etate şi persoanelor cu disabilităţi.

 

Sarcinile de bază:

 1. Coordonarea procesului de promovare a politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul protecţiei sociale a persoanelor în etate şi persoanelor cu disabilităţi.
 2. Coordonarea procesului de creare şi administrare a bazei de date a persoanelor în etate şi persoanelor cu disabilităţi.
 3. Identificarea problemelor sociale specifice persoanelor în etate şi persoanelor cu disabilităţi, profilaxia şi prevenirea lor.

 

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază :

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesrae obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Lipsa andecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

 

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistenţei sociale, administrare publică, cunoaşterea funcţiilor de bază ale calculatorului.

 

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniul asistenţă socială.

 

Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

-          cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi:delucru cu informaţia, actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

 

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interestae pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)    formularul de participare*;

b)    copia buletinului de identitate

c)    copiile diplomelor de sudii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare preofesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă**;

e)    certificatul medical după caz;

f)     cazierul judiciar***

 

 

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs

pînă la24 decembrie 2015 inclusiv

Telefon – 0 244 84-648

Adresa poştală – str. Bojole, 2

Persoana de contact – inspector superior în probleme resurse umane şi secretariat TROHIN Aleftina

 

Bibliogarafia

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea Nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia publică şi statutul funcţionarului public.

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind codul de conduită al funcţionarului public.

-          Legea nr.16- Xvi din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003

-          Legea nr. 821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor

-          Legea Republicii Moldova cu privire la petiţionare

 

_________________

*formularul de participare poate fi solicitat la sediul  autorităţii publice.

**copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreunpă cu documentele originale pentru a verifica veridicitatatea lor. În situaţia în care dosarul se depune prin poştă, această prevedere sa aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calemdaristice de la data la care a fost delcarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ.

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 54

Ieri 70

Săptămînă 210

Lună 1191

Total 191391

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.