specialist principal (în probleme economice şi statistice)  din cadrul Aparatului președintelui raionului

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la executatea corectă a bugetului Consiliului raional prin efectuarea calitativă şi în termeni a operaţiunilor financiar-bancare.

Sarcinile de bază:

 1. Contribuirea la efectuarea operaţiunilor de executare a bugetului Consiliului raional.
 2. Contribuirea la efectuarea operaţiilor de salarizare, evidența și întocmirea documentelor pe casierie.       
 3. Completarea, evidenţa documentelor statistice legate de operaţiunile financiar – bancare, precum și evidența  materialelor și mijloacelor fixe conform legislației în vigoare.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-        deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-        posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

            -        cu capacitate deplină de exerciţiu; 

-        nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

-        este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată,

-        are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

            -       în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;    

           -        nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

           -     nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

           -     nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

-       deținestudii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

-          studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, finanțelor,  contabilității

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

-          cu abilități de lucru cu informația de contabilitate, planificare, analiză și sinteză în executarea bugetului, elaborarea documentelor, motivare, mobilizare, soluționare de probleme, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă sau ordinelor dispozițiilor de angajare-concediere;

e)      certificatul medical;

f)      cazierul judiciarsau Declarația pe propria răspundere.

 •  curriculum vitae;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5930 Lei

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 19.05.2022  ora 17:00

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1, bir.15

Bibliografia concursului:

 •  Constituţia Republicii Moldova;
 •  Codul Muncii
 •  Codul Administrativ
 •  Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •  Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 •  Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
 •  Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
 •  Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Legea nr. 25/2008  privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea contabilităţii nr.113/2007
 • Legea nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 49

Ieri 41

Săptămînă 49

Lună 995

Total 213189

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.