Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Călărași.  

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Onișcani

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vărzăreștii-Noi – Pitușca

     Condiţiile de participare la concurs:

La concursul pentru ocuparea unei funcţii vacante sau temporar vacante poate participa orice persoană care întruneşte următoarele condiţii de bază:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. deţine cetăţenia altor state, dar cu domiciliul în Republica Moldova;
 3. are studii superioare de licenţă şi/sau postuniversitare medicale – medicină de familie, studii de masterat în managementul sănătăţii publice / management organizational / management în administrare;

4)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

5)  are capacitate deplină de exerciţiu;

6)   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe

      baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare

      abilitate;

7)  nu are antecedente penale nestinse;

8)  are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în instituţiile medico-sanitare publice;

9) nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

La înscrierea pentru concurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:
       a) cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;

       b) copia actului de identitate;

       c) copiile diplomelor de studii universitare şi/sau postuniversitare;

       d) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

       e) copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care

           atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

        f)adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

        g) curriculumul vitae;

        h) cazierul judiciar;

        i) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă

            incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

        k) curriculum-vitae.

   

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web a Consiliului raional Călărași

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 14 octombrie 2018

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir 15

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 • Regulamentul și Metodologia de numire în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor IMSP Centrelor de Sănătate din raionul Călăraşi aprobat prin  Decizia CR Călărași nr. 04/32 din 19 iulie 2018 .
 • Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995/Sistemul de ocrotire a sănătății/, /Finanţarea ocrotirii sănătăţii /
 • Legea nr. 263 din 27.10.2005 ,,Cu privire la exercitarea profesiunii de medic” ,,Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului”,
 • Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medical:
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 24.12.2007 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017”
 • Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 46 din 10.02.2016 ,,Cu privire la modificarea și completarea Ord. nr. 695 din13.10.2010.
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 396/209-A din 27.05.2015 privind aprobarea Normelormetodologice cu privire la formareadevizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate însistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cu modificările ulterioare.
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 695 din 13.10.2010 ,,Cu privire la Asistența Medicală Primară din RM”, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul nr.  46 din 10.02.2016:
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1038 din 23.12.2016 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor de performanță a activității  instituției medico-sanitare publice și Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performanță a activității instituție medico-sanitare publice:

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 48

Ieri 70

Săptămînă 204

Lună 1185

Total 191385

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.