ARHITECT ȘEF

DIN CADRUL APARATULUI PREȘEDINTELUI RAIONULUI

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul amenajarii teritoriului și urbanismului în localitățile raionului Călărași.

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea documentației de urbanism și dezvoltare a teritoriului corelată cu Planul Național de amenajare a teritoriului;

  1. Contribuirea la asigurarea unităților administrativ-teritoriale a raionului cu documentația de urbanism și amenajare a teritoriului;
  2. Organizarea activităților organului consultativ-coordonator în domeniu.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul arhitecturii, construcțiilor.dezvoltării teritoriului.

Experienţă profesională: 3 ani de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul construcţiilor şi în domeniul administraţiei publice;
  • Cunoaşterea cadrului normativ aferent funcţiei şi calităţii lucrărilor efectuate;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
  • Cunoaşterea limbii de stat şi statşi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu.
  • Abilităţi:abilităţi de lucru cu documentaţia, managementul planificării, evaluarea  activităţilor, elaborarea documentelor, motivare, soluţionare de probleme organizatorice, comunicarea eficientă, management, capacităţi organizatorice.

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 27.07.2018.

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 768 – XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local;

-          Legea nr. 317 – XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor             autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

-          Legea nr. 721 – XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 5 din 05.01.1998 cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism;        

             -         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 43

Ieri 70

Săptămînă 199

Lună 1180

Total 191380

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.