Scopul general al funcţiei:

Promovarea şi asigurarea implementării în raza raionului a prevederilor Codului Educației și a tuturor actelor normative care reglementează procesul educațional.

Sarcinile de bază:

1.Coordonarea procesului de promovare și aplicare a politicii de stat și legislației în domeniul învățămîntului, studierea problemelor de perfecționare a rețelei școlare în teritoriul raionului.

  1. Reprezentarea Direcției Învățămînt în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale, întreprinderi, instituții și organizații, persoane fizice.
  2. Conducerea (managementul) Direcției Învățămînt, Tineret și Sport.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul pedagogiei avînd grad didactic sau managerial și stagiu managerial în învățămînt. 

Experienţă profesională: 3 ani de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul pedagogic;
  • Cunoaşterea managementului în domeniul pedagogic ;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
  • Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

   Abilităţi:abilităţi de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 12.08.2021

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15 

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014;

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

             -          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

             -          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

             -          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

             -          Legea nr. 768 – XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local;

             -          Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

             -          Legea nr.133  din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

             -          Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

             -          Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind codul de conduită a funcționarului public;

             -          Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

             -          Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

             -          Legea nr.523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrative teritoriale;

             -          Legea nr.325 din 23.12.2013 cu privire la evaluarea integrității instituționale;

           -          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

          -          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.767 din 19.09.2014 Cu privire la implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 6

Ieri 47

Săptămînă 6

Lună 1094

Total 199614

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.