Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al funcţiei:

Promovarea implementării tehnologiilor avansate pentru sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar.

Sarcinile de bază:

  1. Organizarea activităţilor raionale de dezvoltare a sectorului agroalimentar;
  2. Asigurarea respectării cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea  producţiei agricole;
  3. Elaborarea rapoartelor şi prognozărilor lunare, trimestriale şi anuale, notelor informative privind dezvoltarea sectorului agroalimentar din raion.
  4. Contribuirea la întreţinerea eficientă a sistemelor hidroameliorative şi conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.Monitorizarea utilizării resurselor naturale agricole și a sistemelor agrotehnice

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agricol.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul agricol şi în domeniul administraţiei publice;
  • Cunoaşterea cadrului normativ aferent funcţiei;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
  • Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

   Abilităţi:abilităţi de lucru cu documentaţia, managementul planificării, evaluarea  activităţilor, elaborarea documentelor, motivare, soluţionare de probleme organizatorice, comunicarea eficientă, management, capacităţi organizatorice.

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 30.06.2020

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

Bibliografia concursului:

 -           Constituţia Republicii Moldova

 -           Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-           Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative

-           Legea nr.276 din 16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare
 în dezvoltarea agriculturii și mediului rural

-           Legea nr. 22 privind exercitarea unor activități necalificate cu character ocazional de   desfășurare de zilieri

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.705 din 20.10.1995 privind modul de înregistrare la venituri,punere pe rod, casare şi  defrişare aplantaţiilor perene

             -          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md