Șef Serviciu Prestații Sociale

Scopul general al funcţiei:

   Implimentarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului, a Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1167din 16.10.2008.

Sarcinile de baza:

 1. Implimentarea modulului de ajutor social și ajutorului pentru perioada rece a anului dinSistemul  Informaţional Automatizat ,, Asistenţa Socială''.
 2. Primirea, verificarea şi procesarea cererilor de acordare a ajutorului social/ ajutorului pentru perioada rece a anului.
 3. Elaborarea deciziilor şi ordinelor cu privire la acordarea ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului, formarea  listelor de plată și transmiterea către Casa Teritorială de Asigurări Sociale.
 4. Verificarea selectivă în teritoriu a  autenticității informaţiei prezentate de beneficiar pentru stabilirea ajutorului social/  ajutorului pentru perioada rece a anului.
 5. Acordarea asistenţei metodologice şi practice  asistenţilor sociali comunitari privind cerinţele şi condiţiile de acordare a ajutorului social/  ajutorului pentru perioada rece a anului.
 6. Asigurarea funcționalității Serviciului prestații sociale prin conlucrare, comunicare, colaborare cu asistentul social verificator, specialistul principal (managerul Serviciului social de suport monetar).Condiţii de participare la concurs

Condiţii de baza :

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Lipsa andecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • Posedarea capacităților depline de exercițiu;

 

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistentei sociale, administraţiei publice, drept, economic.

 

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniul asistenţei sociale, administraţiei publice, drept, economic.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilităţi:delucru cu informaţia, actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare*;
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile diplomelor de sudii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă**;
 5. certificatul medical după caz;
 6. cazierul judiciar***

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs pînă la

22 mai 2019

Telefon – 0 244 84 883

Adresa poştală – str. Bojole, 2

Persoana de contact – specialist principal în resurse umane Mîrzac Lina

 

Bibliogarafia

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea Nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind codul de conduită al funcţionarului public.

-Legea 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Legea nr.547-XVdin 25 decembrie 2003- Legea asistenţei sociale,
 • Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social,
 • Hotărirea de Guvern nr.1167 din 16.10.2008.

 

_________________

*formularul de participare poate fi solicitat la sediul  autorităţii publice.

**copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreunpă cu documentele originale pentru a verifica veridicitatatea lor. În situaţia în care dosarul se depune prin poştă, această prevedere sa aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calemdaristice de la data la care a fost delcarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ.

Căutare pe site

Calendar

August 2021
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Vizitatori

Azi 45

Ieri 76

Săptămînă 182

Lună 233

Total 194548

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.