Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călărași aduce la cunoștința persoanelor – subiecților impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar:

-          proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova; 

-          arendași care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

-          deținători ai drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra  bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;

-          arendași sau locatarii ai bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

-          locatari ai bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar,

 

că la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar la bugetul local în raza amplasării bunurilor imobiliare, integral, pînă la data de 30 iunie 2016, se aplică reducerea în mărime de 15% din suma impozitului calculat pentru anul curent.

 

    Reieșind din faptul că, potrivit art. 178 alin. (1) lit. b), dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare, în cazul achitării în numerar prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) se consideră data la care a fost încasată obligaţia fiscală, în scopul beneficierii reducerii în mărime de 15 %, recomandăm să achitaţi impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar nu mai tîrziu de data de 30 iunie 2016, în prima jumătate a zilei.

 

    Totodată, menționăm că nu se aplică reducerea în mărime de 15% în cazul achitării în avans a impozitului pe bunurile imobiliare calculat, de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, reieșind din valoarea contabilă.

 

    Termenul obligatoriu privind achitarea obligației fiscale anuale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar este:

-          pentru prima parte (½ din suma impozitului) pînă la 15 august 2016,

-          pentru a doua parte a sumei (½ din suma impozitului ) către 17 octombrie 2016.

 

   Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015 (MO nr. 150-159/1059 din 19.06.2015), se prezintă de către persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător pînă la 25 iulie a perioadei fiscale respective. 

    În Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) se includ obligațiile fiscale aferente:
1. bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, pentru care se calculează impozitul reieșind din valoarea estimată;

2. bunurilor imobiliare neevaluate în scopul impozitării – clădiri, construcții (inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție), pentru care se calculează impozitul reieşind din valoarea contabilă;

3. terenurilor neevaluate, pentru care se calculează impozitul funciar reieşind din suprafața acestora.

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călărași

Tel. 0244 20209; 0244 22066

Inspectoratul Fiscal de Stat Călărasi Vă informează că pentru anul 2016 impozitulfunciar şi pe bunurile imobiliare urmează a fi achitat în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie  a anului fiscal în curs.

Citește mai departe...

AO Asociația Consumătorilor de apă și prestări de servicii „Pitușca Odai”  este o organizaţie obştească benevolă de sine stătătoare, neguvernamentală, necomercială, care se află la autogestiune cu autoadministrare social-utilă, fondată în baza manifestării liberei voinţe a locuitorilor s. Pitușca, raionul Călărasi. Asociaţia a fost întemiată  pe data de  07.07.2013 în baza asocierii unui grup de persoane care s-au asumat riscul pentru a construi o conductă de apă și canalizare de 3 km din s. Pitușca, şi înregistrată la Primăria s. Pitușca, raionul Călărași ladata de  15 august 2013.  Scopurile si cerinţele Asociaţiei sînt stabilite de un Statut aprobat şi înregistrat în modul stabilit. 

            Asociaţia obştească a fost fondată şi îşi desfășoră activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova,  Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17 mai 1996, Legii  serviciilor  publice de gosăpodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002, și în baza Statutului aprobat de Adunarea Generală a Asociației și înregistrat în mod stabilit de legislație.

Organizaţia are statut de persoană juridică  autonomă, beneficiază de dreptul persoanei juridice din momentul înregistrării ei, în modul stabilit de lege, în organele respective ale puterii publice de stat și este la autogestiune și autofinanțare.

            Asociaţia Obştească își desfășoară  activitatea pe teritoriul s. Pitușca, raionul Călărași.

            Asociaţia Obştească dispune de ştampilă de lucru, balanţă financiară, conturi bancare în lei.

            Durata activităţii organizaţiei e nelimitată, începînd din ziua înregistrării Statutului.

            Adresa juridică: Republica Moldova, raionul Călărași, s. Pitușca, telefon de contact 0/244/71-2-77 sau telefon mobil 060515371 (Vasile Popescu).  

            Organele de conducere, executive, de control şi revizii se stabilesc prin prevederile Statutului Asociaţiei obşteşti.

            Organul superior de conducere al Asociaţiei este Adunarea generală a membrilor, deciziile cărora au un caracter obligatoriu.

 De competenţa Adunării generale a membrilor  ţine soluţionarea problemelor cu privire la alegerea organelor de conducere şi Comisiei de control şi revizie, şi alte chestiuni prevăzute de Statutul Asociaţiei obşteşti.

            Structura organizatorică a Asociaţiei obşteşti este următoarea:

            - Președintele Asociației Obștești, ales de Adunarea generală a membrilor.

            - Comisia de control și revizie -  3 persoane;

            - Preşedintele comisiei de control și revezie.

            - Consiliul de administrare - 3 persoane;

            - Preşedintele Consiliului de administrare;

            Pe data de 20 februarie 2016 a avut loc adunarea generală cu privire la darea de seamă privind activitatea Asociației şi alegerea organelor de conducere a reprezentanţilor membrilor Asociaţiei obşteşti, unde a fost examinată următoarea ordine de zi:

              - Raportul cu privire la activitatea Consiliului de Administrare a Asociaţiei Obşteşti pentru anul 2015 şi chestiunile necesare în anul 2016;

            - Raportul cu privire la activitatea Comisiei de revizie pentru anul 2015;

           - Alegerea Prședintelui AO Asociația Consumătorilor de apă și prestări de servicii „Pitușca Odai” 

           - Alegerea Consiliului de Administrare a Asociaţiei Obşteşti;

           - Alegerea Comisiei de control și revizie;

           - Aprobarea Planului de lucru al Consiliului de Administrarea pentru anul 2016;

           - Aprobarea Raportului financiar pentru anul 2015;

            - Aprobarea Devizului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.   

Pe parcursul anului 2015 activitatea de bază şi organizare a AO Asociația Consumătorilor de apă și prestări de servicii „Pitușca Odai”   se caracterizează prin următoarele acţiuni.

            La situaţia din 01 ianuarie 2016 la evidenţă sunt luate 72 persoane care conform cererilor acestora au dorit să fie membrii ai AO Asociația Consumătorilor de apă și prestări de servicii „Pitușca Odai”.

În anul 2015 a fost convocată Adunarea generala a  membrilor Asociaţiei Obşteşti. Pe parcursul anul 2015 au fost petrecute două şedinţe a Comisiei de control și revizie, unde au fost examinate diferite probleme din activitatea Asociaţiei.

Pe parcursul anului au fost desfășurate 4 şedinţe ale Consiliului de Administrare unde au fost examinate deferite chestiuni, printre care și totalurile activităţii Consiliului de Administrare al AO Asociația Consumătorilor de apă și prestări de servicii „Pitușca Odai”  pentru  trimestrul I, II, III și raportul anual pentru 2015. 

Pe parcursul anilor 2014-2015 conducta de apă cu o lungime de 3 km a fost finisată din surse proprii. La conducta de apă construită de asociație au fost conectate și următoarele instituții publice: Primăria s. Pitușca, Instituția Preșcolară Pitușca și Liceul Teoretic Pitușca.

Pe parcursul anilor 2014-2015 au fost furnizați 3978 m3 și 4578 m3 de apă potabilă respectiv pentru locuitorii s. Pitușca.

Beneficiul Asociației Obștești pentru anul 2015 s-a stabilit în sumă de 12081 lei.

AO Asociația Consumătorilor de apă și prestări de servicii „Pitușca Odai” are 4 persoane angajate care prestează servicii locuitorilor s. Pitușca, raionul Călărași.

E de menționat faptul, că rezultatele reviziilor şi controalelor efectuate au fost examinate și aprobate la adunările generale ale membrilor AO Asociația Consumătorilor de apă și prestări de servicii „Pitușca Odai”.   

             

                                                                                Vasile Popescu

                    Preşedintele AO Asociația Consumătorilor de apă și prestări de servicii „Pitușca Odai”

telefon de contact 0/244/71-2-77

sau telefon mobil 060515371

    Munca nedeclarată are efecte negative, pe termen scurt și pe termen lung, atât pentru individ, cât și pentru societate. Fenomenul se explică prin faptul că mulți angajatori nu respectă legislația în vigoare. Acesta ia amploare și se manifestă doar cu implicarea celor două părți – angajatorul și angajatul (salariatul). Munca nedeclarată duce la reducerea colectării veniturilor din impozite, iar la nivelul întreprinderilor se diminuează din concuren¬ță și din randamentul productivității. Pe lângă faptul că angajatorii au 

Citește mai departe...

Căutare pe site

Calendar

Septembrie 2020
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Vizitatori

Azi 21

Ieri 87

Săptămînă 108

Lună 1536

Total 173174

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md