Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Călăraşi

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist principal  (probleme ale familiilor cu copii în situații de risc)

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la elaborarea şi implementarea Programului raional „Protecția copilului și Sprijin familial şi reintegrare” prin promovarea politicii de stat în domeniul protecţiei copilului și  a familiilor cu copii în situaţi de risc.

 

Sarcinile de baza:

1.     Coordonarea procesului de promovare a politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul protecţiei copilului și  a familiilor cu copii în situaţii de risc.

2.     Satisfacerea necesităților sociale a familiilor cu copii aflați în situații de risc prin dezvoltarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiilor în domeniu.

3.     Executarea controlului aplicării în cadrul autorității tutelare locale a legislației referitoare la protecția socială a familiilor cu copii în situații de risc.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de baza :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
  • Neprivirea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistentei sociale, administraţiei publice , psihologiei, dreptului, educaţiei.

Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul: educație, administraţie publică, psihologie.

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniul asistenţei sociale, administraţiei publice, educaţiei

Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilităţi:delucru cu informaţia, actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)   formularul de participare*;

b)   copia buletinului de identitate

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   copia carnetului de muncă**;

e)   certificatul medical după caz;

f)    cazierul judiciar***

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs până la

04 iunie 2017

Telefon – 0 244 84 883

Adresa poştală – str. Bojole, 2

Persoana de contact – specialist principal resurse umane, dna Mîrzac Lina

 

Bibliografia

  • Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea Nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public.

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind codul de conduită al funcţionarului public.

-          Legea nr.16- XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

  • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Legea nr.547-XV - Legea asistenţei sociale,

-          Codul Familiei,

-          Legea nr.338-XIII privind drepturile copilului,

-          Legea nr.45-XVI  cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie,

-          Legea 140 din 13.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc,

-          Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 privind mecanismul de cooperare intersectorială....

_________________

*formularul de participare poate fi solicitat la sediul  autorităţii publice.

**copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul se depune prin poştă, această prevedere sa aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 7

Ieri 93

Săptămînă 554

Lună 2339

Total 114168

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md