Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Prin prezenta, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale informează că din data de 02 septembrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 22 / 2018 „Cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri”, care are drept scop reglementarea activităţilor necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de către zilieri întru diminuarea fenomenului de ocupare informală a forţei de muncă.

Prezenta Lege prevede:

- raporturile de muncă temporare ale zilierilor;

- drepturile şi obligaţiile angajatorului faţă de zilier şi modul de activitate a zilierilor, în derogare de la prevederile Codului Muncii;

- domeniul în care pot fi exercitate activităţi necalificate cu caracter ocazional este agricultura;

- durata zilnică a activităţii zilierului nu poate depăşi 8 ore. Persoanele cu vârsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore, iar persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani - 5 ore;

- durata activităţii, executate de un lucrător zilier pentru acelaşi beneficiar este nu mai mult de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;

- remunerarea zilierului se va face la sfârşitul fiecărei zile de muncă sau în cazul acordului în scris dintre beneficiar şi ziler - la sfârşitul săptămânii de muncă sau al perioadei de exercitare a activităţii;

- plata impozitului pe venit din activitatea prestată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu art. 88 alin. (5) din Codul Fiscal;

- din venitul zilerului nu se vor reţine contribuţii de asigurare socială şi medicală.

Zilierul are obligaţia de a încheia contract de asigurare socială cu Casa Naţională de Asigurări Sociale sau de a procura poliţa de asigurare medicală, conform legislaţiei în vigoare;

- beneficiarul este obligat să procure, de la Inspecţiile teritoriale de muncă, Registrul de evidenţă a zilierilor, în care să înregistreze toate persoanele înainte de începerea activităţii acestora, în pagini distincte, în ordine cronologică;

- beneficiarul va prezenta, până la data de 15 a fiecărei luni, Inspecţiei teritoriale de muncă, în a cărei rază de competenţă este amplasat, un extras din Registrul de evidenţă conţinând înregistrările din luna precedentă, pe suport de hârtie sau în format electronic;

- beneficiarul are obligaţia să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de către ziler, iar în cazul survenirii unor accidente de muncă beneficiarul urmează să întreprindă măsurile de rigoare în corespundere cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.l86-XVI din 10 iulie 2008;

- constatarea contravenţiilor survenite în urma nerespectării legii se vor efectua de către Inspectoratul de Stat al Muncii şi/sau Serviciul Fiscal de Stat.

Reieşind din cele expuse mai sus, rugăm respectuos informarea tuturor persoanelor fizice sau juridice, cu privire la prevederilor prezentei Legi.

Pentru mai multe detalii, cu referire la prevederile Legii 22 /2018 „Cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri”, poate fi contactat Inspectoratul de Stat al Muncii sau Subdiviziunile, acestuia, desconcentrate în teritoriu.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 69

Ieri 77

Săptămînă 366

Lună 1619

Total 141133

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md